Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

 

 

OGŁOSZENIE

o  przetargu nieograniczonym na

„Odbudowę kopii Remizy z Harkabuza wraz z instalacją sygnalizacji pożaru”

 1. Nazwa i adres Zamawiającego:

Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej
34-484 Zubrzyca Górna tel. (018) 28 527 09

 1. Tryb zamówienia:

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień publicznych   (tekst jednolity: Dz.U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zmianami).

 1. Sposoby uzyskania specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

1.    Osobiście w siedzibie Zamawiającego – Muzeum – Orawski Park Etnograficzny 34-484 Zubrzyca Górna za kwotę 50 zł.

2.    Bezpłatnie pobrać ze strony internetowej www.orawa.eu w dziale Przetargi.

 1. Określenie przedmiotu oraz wielkość lub zakres zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest: „Odbudowa kopii Remizy z Harkabuza wraz z instalacją sygnalizacji pożaru”

1.    Zakres prac obejmuje:

·         Odbudowa kopii remizy z Harkabuza wraz z wewnętrzną i zewnętrzną infrastrukturą techniczną,

·         Wykonanie kanalizacji kablowej niskonapięciowej (rurarzu)

·         Wykonanie nowej instalacji sygnalizacji pożaru.

2.    Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

·         45000000-7 - Roboty budowlane,

·         45210000-2 – Roboty budowlane w zakresie budynków,

·   45212000-6 – Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych i restauracyjnych obiektów budowlanych,

·         45212313-3 – Roboty budowlane w zakresie muzeów,

·         45212350-4 – Budynki o szczególnej wartości historycznej lub architektonicznej,

·         45311000-0 – Roboty w zakresie okablowania i instalacji elektrycznych,

·         45312100-8 – Instalowanie przeciwpożarowych systemów alarmowych,

·         45232410-9 – Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej,

·         45262212-0 – Kopanie rowów,

·         45314310-7 – Układanie kabli,

 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych.
 1. Zamawiający nie dopuszcza możliwości złożenia ofert wariantowych
 1. Osoby uprawnione do kontaktów z Wykonawcami:

·         Krzysztof Świerczek, tel. 018 285 27 09 wew. 25.

 1. Termin wykonania zamówienia:

od dnia podpisania umowy do dnia 29.10.2009 r.
 

 1. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny spełniania tych warunków:

1.    O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy niewykluczeni z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz.U. 2007 r. Nr 223, poz. 1655 z póź. zmianami)

2.    O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w art. 22, ust. 1 pkt. 1-4 wyżej wymienionej ustawy,

3.  O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 

 1. Kryterium oceny ofert: Cena – 100%
 1. Miejsce i termin składania ofert:

1.    Termin składania ofert upływa dnia 30 czerwca 2009 r. o godz. 10.00

2.  Oferty należy złożyć za pośrednictwem poczty lub osobiście na Dzienniku Podawczym  Muzeum - OPE, 34-484  Zubrzyca Górna 388 do dnia 30 czerwca 2009 r. do godz. 10.00.

3.    Oferta otrzymana przez Zamawiającego po terminie składania ofert zostanie zwrócona Wykonawcy bez otwierania po upływie terminu przewidzianego na wniesienie protestu.

 1. Miejsce i termin otwarcia ofert:

Otwarcie ofert nastąpi 30 czerwca 2009 r. o godz. 10.30, w siedzibie Zamawiającego.

 1. Termin związania ofertą:

30 dni licząc od dnia upływu terminu składnia ofert.

 1. Wadium w wysokości 15 000 zł należy wnieść do dnia 24.06.2009 r.  
 1. Zamawiający nie planuje zawarcia umowy ramowej.
 1. Zamawiający nie planuje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
 1. Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

Załączone dokumenty
Nr Specyfikacja istotnych warunków zamówienia  (SIWZ) pobierz
  Załączniki od SIWZ    
 1. Formularz oferty pobierz
 2. Projekt umowy pobierz
3. Oświadczenie 1 pobierz
4. Oświadczenie 2 pobierz
 5.

Wykaz zrealizowanych zamówień

pobierz
 6. Tabela zestawienia kosztów pobierz
 7. Wykaz osób uczestniczących w wykonaniu zamówienia pobierz
 8. Wykaz podmiotów uczestniczących w wykonaniu zamówienia pobierz

9.

Projekty budowlano - wykonawcze ( 9a, 9b, 9c)

rar. pobierz
10.

Przedmiary robót (10a, 10b, 10c)

rar. pobierz
11.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (11a, 11b, 11c)

rar. pobierz