Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

 

Wyniki przetargów 2013

 

 


 

18.03.2013 r.

DiK-KS.271/1/13

Ogłoszenie

o wyborze najkorzystniejszej oferty

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie „Rozwój Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej” – Śladami przemysłu chłopskiego na Orawie.

Działając na podstawie art. 92 ust. 1 ustawy z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zmianami), zwanej dalej „ustawą” informuję, że po dokonaniu badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu: „Rozwój Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej” – Śladami przemysłu chłopskiego na Orawie.

1.    Wybrano jako najkorzystniejszą:

  • ofertę nr 6 złożoną przez firmę: F.H.P.U. „JANOSIK” Import – Export, Marian Ślazyk, 34-654 Męcina 658
  • cena brutto zaoferowana w tej ofercie wynosi: 491 998,72 zł,Uzasadnienie wyboru oferty najkorzystniejszej:

Złożona oferta była poprawna pod względem formalnym i uzyskała maksymalną, możliwą do zdobycia liczbę punktów w kryterium: cena (100 pkt.).

2.    Wykluczono następujących wykonawców:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy Cena brutto
12. F.U.H „DRWAL” Józef Matonog
Zubrzyca Górna 68, 34-484 Zubrzyca Górna
464 775,14  
13. F.U.H.P „GRZEŚ” Grzegorz Matonog
Zubrzyca Górna 69, 34-484 Zubrzyca Górna
429 552,58  
14. P.P.H.U „GRUSKA”
Stanisław Gruszka, 34-514 Dzianisz 202 b
398 932,57 

Uzasadnienie:

Wykonawcy pomimo wezwania do uzupełnienia dokumentów w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu  tj.  Dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia nie wykazali, iż dysponują osobą posiadającą uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej z minimum 3 letnim doświadczeniem zawodowym w pełnieniu samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Na podstawie art. 24. ust. 2 pkt. 4 Ustawy Prawa Zamówień Publicznych (Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 ze zmianami) nie wykazali spełnienia warunków udziału w postępowania i zostali wykluczeni z niniejszego postępowania.

3.  Nie odrzucono żadnej oferty.

4.Streszczenie oceny i porównania złożonych ofert. Informacja o ilości punktów przyznanych ofertom podlegającym ocenie.

Ocena ofert:

 Kryteria oceny i ich znaczenie: cena, waga – 100% (100 pkt.)

 Informuję, iż w wyniku badania i oceny ofert złożonych w przedmiotowym postępowaniu ofertom niepodlegających odrzuceniu przyznano następującą punktację:

Nr oferty Firma (nazwa) lub nazwisko oraz adres wykonawcy

Cena brutto

Streszczenie oceny i porównanie złożonych ofert
1. FHUP „MARBUD” Konserwacja i remonty budynków
Józef Margosiak ,Podsarnie 88, 34-721 Raba Wyżna
590 407,18   83,33
2. Usługi Ogólnobudowlane Wyrób i sprzedaż Gontów
Józef Stasiak, Podsarnie 135, 34-721 Raba Wyżna
589 537,97  83,45
3. P.B.U. „PRANICA”
Adam Pranica, 34-404 Klikuszowa 72
709 272,42   69,37
4. BUILDEX
Rafał Kusza, Ul. Kwiatowa 4, 39-100 Ropczyce
741 569,55   66,35
5. GOREK RESTAURO Sp. z o o. Sp. Komandytowa
Ul. Ruskowy Bród 79 A, 03-289 Warszawa
983 652,02   50,02
7. Firma Usługowo – Handlowa „MITRANS” Import – Export
Mirosław Bałaś 34-484 Zubrzyca Dolna 300
565 650,02   86,98
8. Firma REM-BUD Stanisław Majerczyk
Ul. Stasiówka 71 c, 34-520 Poronin
565 650,02  94,50
9. „CHATKA” Jacek Chlebek
Podsarnie 130 a
540 625,11   91,01
10. Tatrzańska Firma Budowlana
Ul. Lichajówki 7, 34-431 Murzasichle
835 012,26   58,92
11. Firma Inżynieryjno – Remontowo – Budowlana „STAN GUT”
Guty 26, 34-500 Zakopane
561 774,36  87,58

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 94 ust. 1 pkt. 2 umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta po upływie 10 dni od przesłania niniejszego zawiadomienia.

Planowany termin podpisania umów to 1 kwiecień  2013 r.

 

                                                     Dziękujemy za udział w postępowaniu