Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

 

Zamówienia publiczne 2016

 

 

11.07.2016  OGŁOSZENIE O PRZEATRGU NIEOGRANICZONYM


Zadanie pod nazwą: Wykonanie dokumentacji budowlanej, budowlano – wykonawczej, programów konserwatorskich, dokumentacji kosztorysowej, dokumentacji aplikacyjnej w tym Studium Wykonalności oraz analizy popytu dla projektu partnerskiego pn. SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu planowanego do realizacji w ramach osi VIII Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020
Ogłoszenie o zamówieniu zostało: zamieszczone w Biuletynie Zamówień Publicznych – Nr 128599-2016 z dnia 11.07.2016 r.

1. Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym - pobierz plik pdf

2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - pobierz plik pdf

3. Załączniki - pobierz archiwum rar

1.

 a