Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

 Zamówienia publiczne

SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu" - realizowanego w ramach osi VIII Programu  Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Część III: Translokacja obiektów - postępowanie III.

...........

Ogłoszenie o zamówieniu publicznym na roboty budowlane "Odbudowa obiektów wraz z infrastrukturą techniczną" w ramach projektu pod nazwą: "Przy wiejskiej drodze - w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych" realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020. 

...........

SKANSENOVA - systemowa opieka nad dziedzictwem w małopolskich muzeach na wolnym powietrzu" - realizowanego w ramach osi VIII Programu  Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 - Część IV: Elektroniczne systemy zabezpieczenia i instalacje elektryczne