18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nabór na stanowisko pracownik gospodarczy III

Postępowanie zakończone. 

Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej ogłasza nabór na stanowisko dozorcy na czas zastępstwa.

 

Nazwa i adres jednostki ogłaszającej nabór: Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, 34-484 Zubrzyca Górna (dalej „Muzeum”)

Wymiar zatrudnienia: 1/2 etatu.

Stanowisko: pracownik gospodarczy

Forma zatrudnienia: umowa o pracę na czas nieoznaczony poprzedzona umową o pracę na okres próbny trwający 3 miesiące z planowanym rozpoczęciem świadczenia pracy najpóźniej od dnia 2 grudnia 2019 r. (zgodnie z art. 25 § 3 Kodeksu pracy okres próby nie dotyczy osoby, zatrudnianej Muzeum na stanowisku pracownika gospodarczego w okresie 3 lat poprzedzających zawarcie umowy o pracę w wyniku rozstrzygnięcia konkursu).

Zakres obowiązków

 • utrzymanie czystości i porządku na terenie Muzeum oraz na parkingu,
  a także wokół ogrodzenia po zewnętrznej stronie ogrodzenia Muzeum,
 • sprzątanie ekspozycji stałych, magazynów, pomieszczeń biurowych, kasy, obiektów przeznaczonych do prowadzenia zajęć warsztatowych,
 • dbanie o przydomowe ogródki będące częścią stałej ekspozycji Muzeum,
 • wykonywanie prostych prac gospodarczych, prac rolnych i drobnych remontów na terenie Muzeum,
 • palenie w piecach w chłodniejsze dni,
 • przygotowanie opału do pomieszczeń kasy i biur,
 • przygotowanie pomieszczeń i narzędzi do prowadzenia zajęć
  z regionalizmu
 • wykonywanie innych prac odpowiadających charakterowi zajmowanego stanowiska zleconych przez dyrektora lub bezpośredniego przełożonego.

Oczekiwania wobec kandydatów

 • mile widziane doświadczenie w pracy w charakterze osoby sprzątającej,
 • łatwość budowania relacji i współpracy w zespole,
 • samodzielność i odpowiedzialność.
 • dyspozycyjność do rozpoczęcia pracy na ½ etatu najpóźniej od dnia 2 grudnia 2019 r.

Oferujemy

 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na czas nieoznaczony poprzedzonej umową o pracę na okres próbny trwający 3 miesiące
 • wynagrodzenie zasadnicze i inne składniki wynikające z Regulaminu Wynagradzania
 • pracę na terenie muzeum.

Wymagane dokumenty:

 • życiorys
 • list motywacyjny
 • zgoda na przetwarzanie danych osobowych, jeśli kandydat do pracy podaje więcej informacji niż określone zostało w art. 221 1 Kodeksu pracy tj. imię i nazwisko, imiona rodziców, data urodzenia, miejsce zamieszkania /adres do korespondencji/, wykształcenie, przebieg dotychczasowego zatrudnienia.

Formularz zgody (oświadczenie) dostępne są w formie elektronicznej na stronie internetowej Muzeum w aktualnościach: www.orawa.eu i na BIP oraz w formie papierowej w sekretariacie Muzeum (budynek Plebanii – parter).

Prosimy o przesyłanie swojego c.v. i listu motywacyjnego wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (w przypadku udostępnienia na potrzeby rekrutacji adresu e-mail i numeru telefonu) pocztą na adres: Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, 34-484 Zubrzyca Górna lub osobiste złożenie wspomnianych dokumentów na dzienniku podawczym w Muzeum (budynek Plebanii – parter – pomieszczenie sekretariatu) do dnia 22.11.2019 r. do godz. 12.00. Dokumenty przesłane po tym terminie nie będą uwzględnianie w ramach naboru na stanowisko pracownika gospodarczego.

Uwaga: w przypadku wysłania dokumentów pocztą liczy się data otrzymania kompletu dokumentów przez Muzeum (data przyjęcia na dziennik podawczy Muzeum).

Osoby, które spełnią wymagania formalne i poprawnie wypełniły dokumenty, zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie lub e-mailem, jeśli do przesłanej dokumentacji dołączyły zgodę na udostępnienie adresu e-mail i numeru telefonu.

Komisja Rekrutacyjna zbierze się w dniu 26.11.2019 r. Kandydaci zostaną powiadomieni o terminie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacje o wyniku naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Muzeum: www.orawa.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeniowej w Muzeum (w budynku Plebanii).

Informacje o konkursie są dostępne na stronie internetowej Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej: www.orawa.eu oraz na BIP i na tablicy informacyjnej w Muzeum (w budynku Plebanii – parter – sekretariat).

Informacja dotycząca usunięcia danych osobowych przetwarzanych w procesie rekrutacji: dane osobowe każdego z kandydatów do pracy po trzech miesiącach od zakończenia rekrutacji zostaną usunięte z baz danych Muzeum.

Załączniki: