18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nabór na stanowisko: asystent muzealny

Zakończenie naboru na stanowisko asystenta muzealnego

26.03.2021 Komisja Rekrutacyjna przeprowadziła rozmowę kwalifikacyjną z kandydatką na stanowisko asystenta muzealnego - panią Mirellą Makurat. Na podstawie otrzymanych przez panią Mirellę Makurat punktów komisja zarekomendowała ją na stanowisko asystenta muzealnego.

Protokół z przeprowadzonego naboru na stanowisko asystenta muzealnego dostępny jest w siedzibie Muzeum – Orawskim Parku Etnograficznym w Zubrzycy Górnej.


Informacja o weryfikacji kandydatów:

 Komisja Rekrutacyjna informuje, że po zapoznaniu się z przesłanymi dokumentami aplikacyjnymi stwierdzono, że kandydatura:

 • pani Mirelli Makurat spełniła wymagania obowiązkowe.

Natomiast pozostałe nadesłane kandydatury:

 • pani Martyny Krawczyk,
 • pani Moniki Niedźwieckiej,
 • pani Jolanty Obyrtał

nie spełniły wymagań obowiązkowych, tj. kryterium „ukończone studia wyższe (I lub II stopnia) związane z podstawową działalnością muzeów na kierunku: etnologia, antropologia kultury, historia sztuki".

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej będziemy informować telefonicznie.


Informacja o zmianie terminu spotkania:

Komisja Rekrutacyjna uprzejmie informuje, iż z przyczyn niezależnych od muzeum, rozmowa kwalifikacyjna dla kandydatów na stanowisko asystenta muzealnego zostaje przeniesiona z 17 marca na 18 marca 2021 r. O szczegółach spotkania kandydaci, którzy spełnili wszystkie wymogi formalne, ujęte w ogłoszeniu o naborze na ww. stanowisko, zostaną poinformowani telefonicznie.


Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej ogłasza nabór na stanowisko asystent muzealny: umowa o pracę na okres próbny do dnia 22.06.2021 r. (z planowanym rozpoczęciem świadczenia pracy od dnia 22.03.2021 r.) z możliwością kontynuowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony. Pełny etat.

Dokumenty należy składać do dnia 10 marca 2021 r. do godz. 12.00.

Całość ogłoszenia wraz z załącznikami poniżej:

Stanowisko:

Asystent muzealny Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej.

Wymiar zatrudnienia:

Pełny etat

Forma zatrudnienia:

Umowa o pracę na okres próbny do dnia 22.06.2021 r. (z planowanym rozpoczęciem świadczenia pracy od dnia 22.03.2021 r.) z możliwością kontynuowania zatrudnienia na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony

Wymagania obowiązkowe:

 1. Wykształcenie: ukończone studia wyższe (I lub II stopnia) związane z podstawową działalnością muzeów na kierunku: etnologia, antropologia kultury, historia sztuki;
 2. Co najmniej półroczne doświadczenie w pracy na stanowisku asystenta muzealnego lub edukatora pracującego z osobami z różnymi potrzebami (z dysfunkcjami wzroku, słuchu lub narządu ruchu), zajmującego się również promocją (m. in.: pisaniem tekstów informacyjno-promocyjnych dla mediów, kontaktami z dziennikarzami, umieszczaniem informacji i filmów w mediach społecznościowych, wysyłką zaproszeń na wydarzenia do osób prywatnych i instytucji);
 3. Umiejętność prowadzenia badań terenowych i zajęć edukacyjnych;
 4. Znajomość języka angielskiego lub niemieckiego na poziomie komunikatywnym;
 5. Dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole.

Mile widziane dodatkowe kwalifikacje:

 1. Studium/kursy/pedagogiczne (umożliwiające prowadzenie zajęć warsztatowych dla grup szkolnych);
 2. Doświadczenie w pisaniu wniosków o dotacje i kierowanie projektami naukowymi oraz edukacyjnymi;
 3. Umiejętność pracy na komputerze (znajomość programów: WORD, EXCEL, Power Point, Mona, programów do obróbki filmów amatorskich, sprzętu fotograficznego i video) oraz obsługi urządzeń biurowych.

Zakres obowiązków na stanowisku asystenta muzealnego obejmuje:

 1. Uzupełnianie zapisów w księgach inwentarzowych zbiorów z zakresu etnografii, historii i sztuki oraz materiałów pomocniczych w uzgodnieniu z osobą odpowiedzialną za prowadzenie ksiąg.
 2. Prowadzenie i uzupełnianie kart katalogowych muzealiów etnograficznych, zbiorów istniejących, jak też zbiorów nowych pozyskanych drogą darowizn lub zakupów.
 3. Prowadzenie księgi ruchu muzealiów pod kierunkiem Zastępcy Dyrektora i odpowiedzialnych pracowników merytorycznych.
 4. Prowadzenie archiwum etnograficznego pod nadzorem i na polecenie Zastępcy Dyrektora.
 5. Prowadzenie kontroli wyznaczonych ekspozycji i informowanie Zastępcy Dyrektora
  o ewentualnych zmianach.
 6. Prowadzenie magazynów muzealiów w wyznaczonych budynkach polegające na: utrzymaniu zbiorów muzealnych w należytym stanie i czystości, prowadzeniu systematycznego przeglądu
  i kontroli stanu eksponatów oraz zgłaszaniu wszelkich niepokojących zmian w stanie muzealiów, zabezpieczaniu zbiorów muzealnych, zgłaszaniu wszelkich nieprawidłowości Zastępcy Dyrektora.
 7. Udział w pracach komisji zakupu muzealiów i w komisji oceniającej stan eksponatów.
 8. Zgodnie z rozporządzeniami Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz na polecenie Dyrektora uczestniczenie w komisjach inwentaryzacyjnych.
 9. Uczestniczenie w badaniach lub prowadzenie badań naukowych w terenie.
 10. Tworzenie dokumentacji w formie papierowej i elektronicznej z opisanych w punkcie 8 wyjazdów.
 11. Uczestniczenie w organizowaniu lub organizowanie wystaw stałych i czasowych (w tym tworzenie scenariuszy ekspozycji) oraz przedsięwzięć o tematyce etnograficznej, konferencjach i seminariach.
 12. Prowadzenie i koordynowanie projektów muzealnych (naukowych i edukacyjnych) na polecenie Dyrektora.
 13. Prowadzenie archiwum dotyczącego projektów do instytucji dotujących.
 14. Aktywne włączanie się w działania promocyjne Muzeum: mailing, wysyłanie informacji do mediów, zamieszczanie informacji na stronie orawa.eu i na mediach społecznościowych (pod opieką odpowiedzialnych za te zadania pracowników).
 15. Praca z osobami z niepełnosprawnościami i branie czynnego udziału w zadaniach dotyczących dostosowania przestrzeni muzealnych i treści związanych z ekspozycją skansenowską do osób z różnymi potrzebami.
 16. Opracowywanie tematów ścieżek edukacyjnych w porozumieniu z kierownictwem Muzeum
  i Kierownikiem Działu Upowszechniani i Promocji.
 17. Prowadzenie ścieżek edukacyjnych i oprowadzanie grup wycieczkowych po skansenie na polecenie Kierownika Działu Upowszechniania i Promocji (praca w wyznaczone soboty i niedziele zgodnie z grafikiem dla przewodników).
 18. Wykonywanie dokumentacji fotograficznej skansenu i na polecenie Dyrektora zdjęć lub filmów z wydarzeń kulturalnych w Muzeum.
 19. Udział w komisjach różnych konkursów o tematyce regionalnej stopnia gminnego, powiatowego, wojewódzkiego i krajowego.
 20. Udział w pracach związanych z konstruowaniem budżetu Muzeum (w odniesieniu do planowanych zadań Zespołu ds. Etnografii i Sztuki i Działu Upowszechniania i Promocji) oraz sporządzanie sprawozdań miesięcznych, półrocznych i rocznych z wykonanych przez siebie zadań.
 21. Inne prace zlecone przez Dyrektora.

Odpowiedzialność za wykonanie zadań:

Za wykonane ww. obowiązków Asystent Muzealny odpowiada przed Zastępcą Dyrektora
w zakresie obowiązków wymienionych w punktach: 1- 6, 9, 10, przed Dyrektorem w zakresie obowiązków wymienionych punktach: 7, 8, 11 – 15 i 18 – 21 i przed Kierownikiem Działu Upowszechniania i Promocji w zakresie obowiązków wymienionych w punktach: 16 i 17.

Oferujemy:

 1. Zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę za wynagrodzeniem uzależnionym od prezentowanych kwalifikacji i doświadczenia.
 2. Pracę na terenie Muzeum i na obszarze Orawy oraz Polski i Europy (w odniesieniu do badań terenowych i kwerend).

Wymagane dokumenty:

 1. List motywacyjny;
 2. Formularz danych osobowych kandydata wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (załącznik nr 1);
 3. Kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (załącznik nr 2);
 4. Kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe;
 5. Kserokopie dokumentów potwierdzających zdobyte wykształcenie;
 6. Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach itp. 

Wszystkie załączniki wraz z klauzulą informacyjną dotyczącą danych osobowych (załącznik nr 3) są dostępne w formie elektronicznej na stronie internetowej Muzeum: www.orawa.eu i na BIP oraz w formie papierowej w sekretariacie Muzeum (budynek Plebanii – parter).

Dokumenty aplikacyjne powinny zawierać dane osobowe określone zgodnie z art. 22Kodeksu pracy.

W przypadku gdy dokumenty aplikacyjne zawierać będą inne dane niż dane osobowe określone powyżej, dane te zostaną usunięte i nie będą brane pod uwagę w procesie rekrutacji. Jeżeli jednak dane te okażą się celowe dla rekrutacji, wymagane jest umieszczenie w życiorysie (CV) wraz z podpisem osoby, której dane dotyczą, oświadczenia o treści (dotyczy m. in. adresu e-mail, numeru telefonuzdjęcia (wizerunku):

„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych innych niż wynika to z art. 22Kodeksu pracy na potrzeby realizacji procedury rekrutacji na stanowisko asystenta muzealnego Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej.”

Prosimy o przesyłanie listu motywacyjnego, kwestionariusza osobowego wraz z oświadczeniami, zgodą na przetwarzanie danych osobowych, a także kserokopiami dokumentów potwierdzających wykształcenie, doświadczenie zawodowe, ukończone kursy i szkolenia pocztą tradycyjną na adres: Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, 34-484 Zubrzyca Górna lub osobiste złożenie wspomnianych dokumentów na dzienniku podawczym w Muzeum (budynek Plebanii – parter – pomieszczenie sekretariatu) do 10 marca 2021 r. do godz. 12.00.

Dokumenty przesłane po tym terminie nie będą uwzględnianie w ramach naboru na stanowisko Asystenta Muzealnego Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej.

Uwaga: w przypadku wysłania dokumentów pocztą decyduje czas otrzymania kompletu dokumentów przez Muzeum (przyjęcie na dziennik podawczy Muzeum).

Osoby, które spełnią wymagania formalne i poprawnie wypełniły dokumenty, zostaną poinformowane o tym fakcie telefonicznie.

Komisja Rekrutacyjna zbierze się 17 marca 2021 r. Kandydaci zostaną powiadomieni
o terminie rozmowy kwalifikacyjnej, która odbędzie się w biurze Muzeum mieszczącym się
w budynku Plebanii z Podwilka (na parterze). Na rozmowę kandydaci będą zapraszani pojedynczo, każdy o innej godzinie, przy zachowaniu wszelkich środków ostrożności w związku z zagrożeniem zarażeniem SARS-CoV-2. Kandydatów obowiązują środki ochrony indywidualnej: nakaz zakrywania ust i nosa zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz rękawiczki ochronne.

Informacje o wyniku naboru zostaną ogłoszone na stronie internetowej Muzeum: www.orawa.eu, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeniowej w Muzeum (w budynku Plebanii).

Informacje o konkursie są dostępne na stronie internetowej Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej: www.orawa.eu oraz na BIP i na tablicy informacyjnej w Muzeum (w budynku Plebanii – parter – sekretariat).

Do pobrania: