18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Statut i Program działania

Program działania Muzeum - Orawskiego Parku Etnograficznego na lata 2022-2027 określający misję, wizję, cele oraz koncepcję finansowania muzeum jest dostępny do pobrania pod linkiem:

Program działania Muzeum - Orawskiego Parku Etnograficznego na lata 2022-2027 [pobierz .docx]


 

Statut Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej

Rozdział 1

Postanowienia ogólne

§ 1.

Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej, zwane dalej „Muzeum", jest samorządową instytucją kultury, utworzoną na podstawie Zarządzenia Nr 31/73 Przewodniczącego Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie z dnia 21 listopada 1973 r. w sprawie utworzenia Muzeum pod nazwą „Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej" i nadania mu statutu oraz zmiany statutu Wydziału Kultury i Sztuki Prezydium Wojewódzkiej Rady Narodowej w Krakowie.

§ 2.

Muzeum działa w szczególności na podstawie:

 1. ustawy z dnia 21 listopada 1996 roku o muzeach (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 385) zwana dalej „ustawą o muzeach”;
 2. ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 194 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej”;
 3. ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r., poz. 840);
 4. ustawy z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1479);
 5. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.),
 6. niniejszego statutu.

§ 3.

Organizatorem Muzeum jest Województwo Małopolskie, zwane dalej „Organizatorem”.

§ 4.

 1. Muzeum jest wpisane do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Organizatora pod numerem RIK 19/06.
 2. Muzeum jest wpisane do Państwowego Rejestru Muzeów, prowadzonego przez ministra właściwego do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego pod numerem PRM/106/2011.
 3. Muzeum posiada osobowość prawną.
 4. Muzeum może używać skróconej nazwy w brzmieniu: „Muzeum-OPE".

§ 5.

 1. Siedzibą Muzeum jest Zubrzyca Górna.
 2. Terenem działania Muzeum jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i zagranica.

§ 6.

Ogólny nadzór nad Muzeum sprawuje minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, a bezpośredni Organizator.

Rozdział 2

Zakres działania Muzeum

§ 7.

Do zakresu działania Muzeum należy gromadzenie, katalogowanie i naukowe opracowywanie, przechowywanie, zabezpieczanie, konserwowanie, udostępnianie zbiorów z dziedziny etnografii, sztuki, historii i architektury z terenu Orawy i z obszarów sąsiadujących z Orawą oraz upowszechnianie wiedzy dotyczącej wymienionej kategorii obiektów, a także działalność naukowa, edukacyjna, wydawnicza, artystyczna i upowszechniająca kulturę.

§ 8.

Działania, o których mowa w § 7, Muzeum realizuje w szczególności przez:

 1. systematyczne gromadzenie zabytków i materiałów dokumentacyjnych w statutowo określonym zakresie, pozyskiwanych w drodze zakupów, darowizn, zapisów, depozytów, wymiany;
 2. przechowywanie zgromadzonych zbiorów, w warunkach zapewniających im właściwy stan zachowania i bezpieczeństwo oraz magazynowanie ich w sposób dostępny do badań naukowych;
 3. inwentaryzowanie, katalogowanie i naukowe opracowywanie zgromadzonych zbiorów;
 4. zabezpieczanie i konserwację zbiorów oraz posiadanych zabytków nieruchomych;
 5. organizowanie i prowadzenie badań naukowych oraz kwerend;
 6. udostępnianie zbiorów do celów naukowych, edukacyjnych i wystawienniczych;
 7. zapewnienie właściwych warunków zwiedzania oraz korzystania ze zbiorów i zgromadzonych informacji;
 8. urządzanie wystaw stałych i czasowych;
 9. prowadzenie działalności edukacyjnej i popularyzatorskiej w zakresie działalności Muzeum;
 10. popieranie i prowadzenie działalności artystycznej i upowszechniającej kulturę i naukę;
 11. gromadzenie zbiorów bibliotecznych w ramach prowadzonej przez Muzeum biblioteki fachowej;
 12. prowadzenie archiwum;
 13. publikowanie wyników badań i opracowań naukowych, a także katalogów, przewodników wystaw oraz wydawnictw popularno-naukowych z zakresu prowadzonej działalności;
 14. współpracę z polskimi i zagranicznymi muzeami, administracją rządową i samorządową, instytucjami kultury, polskimi i zagranicznymi instytucjami naukowo- badawczymi, organizacjami pozarządowymi, a także innymi osobami prawnymi, jednostkami organizacyjnymi nieposiadającymi osobowości prawnej oraz osobami fizycznymi.

§ 9.

Muzeum gromadzi następujące rodzaje zbiorów:

 1. w dziedzinie architektury: obiekty architektury murowanej i drewnianej oraz budownictwa ludowego;
 2. w dziedzinie etnografii: artefakty kultury materialnej, duchowej oraz społecznej będącej dziedzictwem grupy etnograficznej zamieszkującej w przeszłości i obecnie na terenie Orawy;
 3. w dziedzinie sztuki: dzieła malarstwa, rzeźby, rzemiosła artystycznego i sztuki użytkowej;
 4. w dziedzinie historii: zabytki kultury materialnej, duchowej i społecznej Orawian, w szczególności przedmioty upamiętniające wydarzenia i postacie związane z dziejami Orawy, w tym m. in. rękopisy, dokumenty, druki, fotografie, mapy, pieczęcie itp.;
 5. księgozbiór gromadzony w zakresie bibliografii dziedzinowej.

Rozdział 3

Organizacja Muzeum

§ 10.

 1. Organizację wewnętrzną Muzeum określa regulamin organizacyjny, nadawany przez Dyrektora Muzeum, po zasięgnięciu opinii Organizatora oraz opinii działających w Muzeum organizacji związkowych i stowarzyszeń twórców.
 2. Zmiany Regulaminu Organizacyjnego dokonywane są w trybie określonym dla jego nadania.

Rozdział 4

Zarządzanie Muzeum

§ 11.

 1. Muzeum jest zarządzane przez Dyrektora Muzeum, zwanego dalej „Dyrektorem".
 2. Dyrektor reprezentuje Muzeum na zewnątrz, odpowiada za prawidłową realizację działalności statutowej oraz właściwe gospodarowanie mieniem i środkami finansowymi Muzeum.
 3. Do zakresu działania Dyrektora należy w szczególności:
  1. kierownictwo i nadzór nad całością działalności Muzeum;
  2. nadzór nad majątkiem Muzeum, w tym jego zbiorami i ich ewidencjonowaniem;
  3. przedstawianie Organizatorowi oraz właściwym instytucjom planów rzeczowych i finansowych, sprawozdań oraz wniosków dotyczących Muzeum;
  4. racjonalne i efektywne gospodarowanie posiadanymi środkami finansowymi i materialnymi;
  5. wykonywanie czynności z zakresu prawa pracy w stosunku do pracowników Muzeum;
  6. wydawanie wewnętrznych zarządzeń.
 1. Dyrektora powołuje i odwołuje Zarząd Województwa Małopolskiego: w trybie i na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i w ustawie o muzeach:
  1. w drodze konkursu albo
  2. w trybie bezkonkursowym.
 1. W przypadku powierzenia przez Zarząd Województwa Małopolskiego zarządzania Muzeum osobie fizycznej lub prawnej (zarządcy), do zarządcy stosuje się odpowiednio postanowienia niniejszego statutu dotyczące Dyrektora.

§ 12.

 1. Dyrektor zarządza Muzeum przy pomocy jednego Zastępcy, z którym nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa. Zatrudnienie danej osoby na stanowisku Zastępcy dyrektora wymaga uzgodnienia z Organizatorem.
 2. Nawiązanie stosunku pracy z Zastępcą może być poprzedzone naborem na to stanowisko, przeprowadzonym zgodnie z wewnętrznymi regulacjami obowiązującymi w Muzeum.

§ 13.

 1. Przy Muzeum działa Rada Muzeum, której członków powołuje i odwołuje Organizator
 2. w trybie i na zasadach określonych w ustawie o muzeach.
 3. Rada Muzeum działa na zasadach i w zakresie określonym w art. 11 ustawy o muzeach.
 4. Rada Muzeum składa się z 11 członków.

§ 14.

 1. W Muzeum działają kolegia doradcze utworzone przez Dyrektora, z jego inicjatywy lub na wniosek co najmniej polowy zatrudnionych w nim muzealników.
 2. Zakres działania kolegium doradczego i liczbę jego członków określa Dyrektor.
 3. W skład kolegium doradczego wchodzą pracownicy Muzeum lub osoby spoza Muzeum, powoływane i odwoływane przez Dyrektora.
 4. Kolegium doradcze liczy od 4 do 10 osób.
 5. Członkowie kolegium doradczego wybierają ze swojego grona przewodniczącego kolegium.
 6. Posiedzenie kolegium doradczego zwołuje Dyrektor.
 7. Posiedzenie kolegium doradczego może odbywać się w trybie stacjonarnym, zdalnym lub mieszanym.
 8. Kolegium doradcze wyraża opinie w formie uchwał.
 9. Uchwały kolegium doradczego podejmowane są zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy składu kolegium. W przypadku równej liczby głosów o podjęciu uchwały decyduje glos osoby, która przewodniczy posiedzeniu.
 10. Z posiedzenia kolegium doradczego sporządza się protokół, który zawiera porządek posiedzenia, nazwiska obecnych członków kolegium oraz opinie zgłoszone podczas posiedzenia.
 11. Protokół podpisują obecni na posiedzeniu członkowie kolegium doradczego.
 12. Protokół wraz z uchwałami są przekazywane Dyrektorowi.
 13. Obsługę techniczno-biurową posiedzeń kolegium doradczego zapewnia Muzeum.

Rozdział 5

Gospodarka finansowa Muzeum

§ 15.

 1. Muzeum prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych w ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej i innych obowiązujących w tym zakresie przepisach prawa, kierując się zasadą legalności, efektywności, gospodarności, celowości wykorzystania środków finansowych.
 2. Podstawą gospodarki finansowej Muzeum jest plan finansowy, ustalony przez Dyrektora, z zachowaniem wysokości dotacji Organizatora.
 3. Majątek Muzeum wykorzystuje się do celów wynikających z zakresu działania Muzeum.

§ 16.

 1. Źródłami finansowania działalności Muzeum są:
 1. środki finansowe przekazywane przez Organizatora w formie dotacji:
  1. podmiotowej na dofinansowanie działalności bieżącej w zakresie realizowanych zadań statutowych, w tym na utrzymanie i remonty obiektów;
  2. celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji;
  3. celowej na realizację wskazanych zadań i programów;
 2. przychody z prowadzonej działalności, w tym ze sprzedaży składników majątku ruchomego;
 3. przychody z najmu i dzierżawy składników majątkowych;
 4. środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych;
 5. dotacje celowe z budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego.

§ 17.

Dyrektor zapewnia terminowe sporządzenie rocznego sprawozdania finansowego, obligatoryjne jego zbadanie przez firmę audytorską i przedłożenie go do zatwierdzenia Organizatorowi.

§ 18.

 1. Muzeum może, na zasadach przewidzianych w obowiązujących przepisach, prowadzić jako działalność dodatkową, działalność gospodarczą w zakresie:
  1. sprzedaży praw do wizerunku muzealiów;
  2. usług handlowych, w tym sprzedaży publikacji, odwzorowań i kopii muzealiów oraz pamiątek;
  3. usług reprograficznych i fotograficznych;
  4. usług związanych z obsługą ruchu turystycznego;
  5. organizowania wydarzeń kulturalnych i sportowych, w tym warsztatów, szkoleń, konferencji, sympozjów, koncertów, zajęć edukacyjnych, i popularyzujących historię w zakresie innym niż określony w § 8 pkt 8-10;
  6. szkoleń, usług konserwatorskich i wykonywania ekspertyz;
  7. wynajmu oraz dzierżawy majątku ruchomego i nieruchomego Muzeum;
  8. usług gastronomicznych.
 2. Działalność, o której mowa w ust. 1, nie może prowadzić do ograniczania działalności Muzeum, o której mowa w §7 i 8 niniejszego statutu.
 3. Dochód uzyskany z działalności gospodarczej wykorzystuje się wyłącznie w celu finansowania działalności statutowej Muzeum.

Rozdział 6

Gospodarka finansowa Muzeum

§ 19.

Połączenia, podziału lub likwidacji Muzeum dokonuje Organizator w trybie i na zasadach określonych w obowiązujących przepisach.

§ 20.

Zmian statutu dokonuje się w trybie właściwym dla jego nadania.