Przetarg: Odbudowa obiektów wraz z infrastrukturą techniczną – postępowanie III

26.02.2018 r. - Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania - pobierz [pdf]


Ogłoszenie nr 514073-N-2018 r. z dnia 6.02.2018 r.

na roboty budowlane „Odbudowa obiektów wraz z infrastrukturą techniczną” – postępowanie III w ramach projektu pod nazwą: „Przy wiejskiej drodze” – w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni  rzemieślniczych” realizowanego w ramach

Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.

Numer: ZP/271/01/2018

DANE PODSTAWOWE

 1. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe,
 2. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego,
 3. Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej: tak
 4. Nazwa projektu lub programu: PWT Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020 - „Przy wiejskiej drodze” – w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni  rzemieślniczych”
 5. O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych: nie
 6. Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy PZP, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %) - nie dotyczy.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający: nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania nie Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania: nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających: tak

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz
z danymi do kontaktów:

a. Upoważniony do przeprowadzenia postępowania:

Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

Zubrzyca Górna, NIP 735-10-20-718, REGON 492047204

strona internetowa: www.orawa.eu

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 18 28 527 09, fax. 18 28 524 87

osoba odpowiedzialna: Krzysztof Świerczek

zwany w dalszej części SIWZ jako Zamawiającym

b. Partnerzy:

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu 

Lwowska 3, 33-300 Nowy Sącz, NIP 734 -11-38-068, REGON 000282122

tel. 018 443 78 37,

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

osoba odpowiedzialna: Janusz Obtułowicz

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej: nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych: nie dotyczy

 1. Nazwa i adres Zamawiającego

Muzeum - Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej

Zubrzyca Górna, NIP 735-10-20-718, REGON 492047204

strona internetowej: www.orawa.eu

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

tel. 18 28 527 09,

 fax. 18 28 524 87

 1. Rodzaj zamawiającego:

Inny: Samorządowa instytucja kultury

 1. Wspólne udzielanie zamówienia:

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):  Tak – Muzeum – Orawski Park Etnograficzny odpowiada za całość postępowania. Zamówienie udzielane jest przez każdego Zamawiającego

 1. Komunikacja:
 1. Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresami (URL): tak - orawa.eu
 2. Adres strony internetowej, gdzie można uzyskać dostęp do SIWZ: www.orawa.eu
 3. Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem: nie
 4. Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać elektronicznie: nie
 5. Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: nie
 6. Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób: tak pisemnie
  Oferty należy przesłać na poniższy adres: Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej z siedzibą  34-484 Zubrzyca Górna –Biuro – Budynek Plebanii.
 7. Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne: nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: nie dotyczy

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 1. Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Odbudowa obiektów wraz z infrastrukturą techniczną – postępowanie III” w ramach projektu pod nazwą: „Przy wiejskiej drodze” – w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni  rzemieślniczych” realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020.

Numer referencyjny: ZP/271/01/2018

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny: nie,

 1. Rodzaj zamówienia: roboty budowlane
 2. Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części: Tak – 2 części:

Zadanie inwestycyjne „Odbudowa obiektów wraz z infrastrukturą techniczną postępowanie II” zostało podzielone na dwie części:

I.I Odbudowa farbiarni wraz z infrastrukturą techniczną,

I.II Odbudowa magla wraz z infrastrukturą techniczną,

 1. Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane:

  Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane polegające  na translokacji, odbudowie oraz adaptacji obiektów zabytkowych na cele działalności kulturalnej.

  Zadanie inwestycyjne „Odbudowa obiektów wraz z infrastrukturą techniczną – postępowanie II” zostało opisane w załączniku nr 1, który zawiera odpowiednio kolejne załączniki do każdej części zamówienia w tym:

  1. Część I.I – Odbudowa farbiarni wraz z infrastrukturą techniczną:
   Zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia dla części I.I został szczegółowo określony w załączniku 1.I.I zawierającym odpowiednio: Załącznik 1a.I.I - branżowa dokumentacja projektowa, załącznik nr 1b.I.I - przedmiary robót, załącznik nr 1c.I.I- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.
  2. Część I.II – Odbudowa magla wraz z infrastrukturą techniczną,
   Zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia dla części I.II został szczegółowo określony w Załączniku 1.I.II zawierającym odpowiednio: Załącznik 1a.I.II -branżowa dokumentacja projektowa, załącznik nr 1b.I.II - przedmiary robót, załącznik nr 1c.I.II- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

  Uwaga: Przedmiary robót załączone do SIWZ są materiałami pomocniczymi, zamówienie należy wykonać zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz dokumentacją projektową. Zaleca się, aby przed złożeniem oferty Wykonawca dokonał wizji lokalnej 
  i uwzględnił roboty, które jego zdaniem mogą wystąpić w trakcie realizacji zadania, a nie są ujęte w załączonym przedmiarze robót(wdrażając ewentualnie procedurę zgodnie z art. 38 ustawy PZP).

 2. Główny kod CPV: 45000000-7 – Roboty budowlane

Dodatkowe kody CPV:

   1. 45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków,
   2. 45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty,
   3. 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,
   4. 50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji,
   5. 45262520-2 Roboty murowe,
   6. 45410000-4 Tynkowanie,
   7. 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe,
   8. 45232460-4 Roboty sanitarne,
   9. 45312310-3 Ochrona odgromowa,
   10. 31625200-5 Systemy przeciwpożarowe,
   11. 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.
 1. Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): Wartość bez VAT: Waluta: nie dotyczy
 2. Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy PZP: nie
 3. Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów: data zakończenia:
 1. Dla części I.I - 16/07/2018 r.
 2. Dla części I.II - 16/07/2018 r.
 1. Informacje dodatkowe: nie dotyczy

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

   1. Warunki udziału w postępowaniu:
  1. Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
  2. Sytuacja finansowa lub ekonomiczna Określenie warunków: Zamawiający nie określa warunku w tym zakresie.
   1. Zdolność techniczna lub zawodowa Określenie warunków:
    W zakresie doświadczenia:
   • dla części I.I - Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy -w tym okresie wykonał (wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty): co najmniej 2 roboty budowlane, o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każda, polegające na budowie lub remoncie obiektu drewnianego lub murowanego.
   • dla części I.II - Zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie wykonał (wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone, a jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze nie jest w stanie uzyskać tych dokumentów - inne dokumenty): co najmniej 2 roboty budowlane, o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każda, polegające na budowie lub remoncie obiektu drewnianego.

W zakresie zdolności zawodowych (kierownika budowy oraz kierownika robót elektrycznych):
zamawiający uzna ww. warunek za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże i skieruje do realizacji zamówienia wraz z podaniem podstawy do dysponowania osoby:

   • dla części I.I – I.II:
   • co najmniej 1 osobę, pełniącą funkcję kierownika robót, z co najmniej 5 letnim doświadczeniem, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi, w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie - Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym,
   • co najmniej 1 osobę, pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych, z co najmniej 5 letnim doświadczeniem, posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie z Prawem Budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
   1. Podstawy wykluczenia
 1. Podstawy wykluczenia określone w 24 ust. 1,
 2. Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy PZP: tak (podstawa wykluczenia określona w art. 24 ust.5 pkt. 1 ustawy PZP).
 1. Wykaz oświadczeń składanych przez wykonawcę w celu wstępnego potwierdzenia, że nie podlega on wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu oraz spełnia kryteria selekcji:
 1. Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu: tak
 2. Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji: nie
 1. Wykaz oświadczeń lub dokumentów , składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy PZP:
  1. Odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy PZP,
 2. Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP:
 • w zakresie spełniania warunków udziału w postępowaniu:
 1. dla części I.I:
 • Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego
  i prawidłowo ukończone - co najmniej 2 roboty budowlane, o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każda, polegające na budowie lub remoncie obiektu drewnianego lub murowanego. Wykaz robót sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.
 • Wykazu osób, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w tym co najmniej:
 • 1 osobę, pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym.
 • 1 osobę, pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie Prawem Budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.
 1. dla części I.II:
 • Wykazu robót budowlanych wykonanych nie wcześniej niż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju, wartości, daty, miejsca wykonania i podmiotów na rzecz których roboty te zostały wykonane, z załączeniem dowodów określających czy te roboty budowlane zostały wykonane należycie, w szczególności informacji o tym czy roboty zostały wykonane zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończone - co najmniej 2 roboty budowlane, o wartości co najmniej 100 000,00 zł brutto każda, polegające na budowie lub remoncie obiektu drewnianego. Wykaz robót sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 6 do SIWZ.
 • wykazu osób, sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 7 do SIWZ, skierowanych przez Wykonawcę do realizacji zamówienia, w tym co najmniej:
 • 1 osobę, pełniącą funkcję kierownika robót, posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, odpowiadające wymaganiom określonym w ustawie Prawo budowlane lub odpowiadające im ważne uprawnienia, w zakresie adekwatnym do przedmiotu zamówienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów lub przepisów nie będących prawem krajowym.
 • 1 osobę, pełniącą funkcję kierownika robót elektrycznych, posiadającą uprawnienia budowlane do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie zgodnie Prawem Budowlanym w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych.

 

Dowodami potwierdzającymi czy roboty zostały wykonane należycie są:

   • referencje bądź inne dokumenty (poświadczenia) wystawione przez podmiot, na rzecz którego roboty były wykonywane,
   • inny dokument, jeżeli z uzasadnionej przyczyny o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest
    w stanie uzyskać dokumentów, o których mowa wyżej. Jeżeli Wykonawca składa inny dokument, zobowiązany jest podać przyczyny braku możliwości uzyskania dokumentów, o których mowa wyżej.
   1. W zakresie kryteriów selekcji: nie dotyczy
   • Wykaz oświadczeń lub dokumentów składanych przez wykonawcę w postępowaniu na wezwanie Zamawiającego w celu potwierdzenia okoliczności, o których mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2 ustawy PZP: nie dotyczy,
   • Inne dokumenty nie wymienione w pkt 3-6: Zobowiązanie podmiotu trzeciego (jeżeli dotyczy) - załącznik nr 9 do SIWZ. W celu potwierdzenia braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP, wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu w terminie 3 dni od zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP  oświadczenia o przynależności albo braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia. Wzór oświadczenia stanowi załącznik Nr 5 do SIWZ.

SEKCJA IV:

   1. Procedura:
   2. Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony,
   3. Zamawiający żąda wniesienia wadium: tak
   • Dla części I.I: 8 000 zł ( słownie : osiem  tysięcy złotych 00/100),
   • Dla części I.II: 2 500 zł ( słownie : dwa tysiące pięćset złotych 00/100),

Szczegółowe informacje dotyczące wadium określa Rozdział 9 SIWZ.

   1. Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie
   2. Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie

Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych: nie

Informacje dodatkowe: nie dotyczy

   1. Wymaga się złożenia oferty wariantowej: nie

Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie

Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej: nie

   1. Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu (przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne) Liczba wykonawców Przewidywana minimalna liczba wykonawców Maksymalna liczba wykonawców Kryteria selekcji wykonawców: nie dotyczy
   2. Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów: Umowa ramowa będzie zawarta: Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej: nie dotyczy,
   3. Aukcja elektroniczna - Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie
   4. Kryteria oceny ofert:
   5. Kryteria
   • Cena – znaczenie kryterium - 60 %,
   • Okres rękojmi – znaczenie kryterium – 40%,
   1. Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy PZP (przetarg nieograniczony): tak,
   2. Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne: nie dotyczy,
   3. Licytacja elektroniczna Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna: nie dotyczy,
   4. Zmiana umowy Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak – zgodnie z zapisami Rozdziału 17 SIWZ oraz projektem umowy stanowiący załącznik nr 2 do SIWZ.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego na warunkach jak w projekcie umowy stanowiącej Załącznik Nr 2 do niniejszej SIWZ. Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, jeśli konieczność zmian wynika  z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Ewentualne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków tych zmian zostały zawarte w projektach umów.

   1. Informacje administracyjne:
   2. Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy): nie dotyczy
   3. Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu: Data: 22.02.2018 r. godzina: 10:30,

Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem): nie

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału
w postępowaniu: język polski

   1. Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).
   2. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie
   3. Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane: nie dotyczy,
   4. Informacje dodatkowe: Brak

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr  1                    

Nazwa Część I. I – „Odbudowa obiektów wraz z infrastrukturą techniczną”- Odbudowa farbiarni wraz z infrastrukturą techniczną

   1. Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na translokacji, odbudowie oraz adaptacji obiektów zabytkowych na cele działalności kulturalnej. Zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia dla części I.I został szczegółowo określony w załączniku 1.I.I zawierającym odpowiednio: Załącznik 1a.I.I - branżowa dokumentacja projektowa, załącznik nr 1b.I.I - przedmiary robót, załącznik nr 1c.I.I- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych.

   1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny

   1. Główny kod CPV

45000000-7- Roboty budowlane,

   1. Dodatkowe kody CPV:

45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków

45261000-4 - Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

45262520-2 – Roboty murowe

45410000-4 Tynkowanie

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45232460-4 – Roboty sanitarne

45312310-3 - Ochrona  odgromowa,

31625200-5 – Systemy przeciwpożarowe,

45311200-2 – Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

   1. Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): nie dotyczy
   2. Czas trwania lub termin wykonania:

Okres w miesiącach:  lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:   …/ …/…  (dd/mm/rrrr)

lub zakończenia: 16.07.2018 r.

   1. Kryteria oceny ofert

Kryteria                        Znaczenie

   1. Cena – 60%
   2. Okres rękojmi – 40%
   3. Informacje dodatkowe: nie dotyczy

ZAŁĄCZNIK

INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

Część nr  2                  

Nazwa Część I. II – „Odbudowa obiektów wraz z infrastrukturą techniczną”- Odbudowa magla wraz z infrastrukturą techniczną

   1. Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań), a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane

Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania inwestycyjnego polegającego na translokacji, odbudowie oraz adaptacji obiektów zabytkowych na cele działalności kulturalnej. Zakres robót stanowiący przedmiot zamówienia dla części I.II został szczegółowo określony w Załączniku 1.I.II zawierającym odpowiednio: Załącznik 1a.I.II -branżowa dokumentacja projektowa, załącznik nr 1b.I.II - przedmiary robót, załącznik nr 1c.I.II- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych

   1. Wspólny Słownik Zamówień (CPV)

Słownik główny

   1. Główny kod CPV

45000000-7- Roboty budowlane,

   1. Dodatkowe kody CPV:

92522200-6 Usługi ochrony obiektów historycznych,

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty,

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne,

50800000-3 Różne usługi w zakresie napraw i konserwacji

45312310-3 Ochrona  odgromowa,

31625200-5 Systemy przeciwpożarowe,

45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych.

   1. Wartość części zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia): nie dotyczy
   2. Czas trwania lub termin wykonania:

Okres w miesiącach:  lub dniach:

lub

data rozpoczęcia:   …/ …/…  (dd/mm/rrrr)

lub zakończenia: 16.07.2018 r.

   1. Kryteria oceny ofert

Kryteria                        Znaczenie

  1. Cena: 60%
  2. Okres rękojmi: 40%
  3. Informacje dodatkowe: nie dotyczy

 

Załączniki do pobrania:

Ogłoszenie nr 514073-N-2018 z  dnia 6.02.2018 r. opublikowane w BZP - plik pdf 

SIWZ - plik pdf

Załączniki do SIWZ:

Załącznik nr 1.I.I dla części I.I (zawierający Załącznik 1a.I.I, 1b.I.I, 1c.I.I) - plik rar

Załącznik nr 1.I.II dla części I.II (zawierający Załącznik 1a.I.II, 1b.I.II, 1c.I.II) - plik rar

Załącznik nr 2  dla części I.I -I.II– Projekt umowy – plik pdf

Załącznik nr 3 - oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu – plik doc

Załącznik nr 4 - oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia – plik doc

Załącznik nr 5 - informacji, że wykonawca nie należy/należy do grupy kapitałowej – plik doc

Załącznik nr 6 - wykaz robót budowlanych – plik doc

Załacznik nr 7 - wykaz osób - plik doc

Załącznik nr 8 - formularz ofertowy - plik doc

Załącznik nr 9 - zobowiązanie podmiotu trzeciego - plik doc