18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Návštevný poriadok

Návštevný  poriadok

Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej

ustanovený predpismi riaditeľa  Oravského etnografického parku  v Hornej Zubrici

číslo 1/2018  zo dňa 31.08.2018 roku.

 

Múzeum – Oravský etnografický park je Kultúrna ustanovizeň Malopoľského vojvodstva,    zapísaná v Štátnom Registri  múzeí  Ministerstva kultúry a národného kultúrneho dedičstva pod číslom PRM/106/2011.

Cieľom múzea je prezentácia ľudového umenia, stavebníctva, zhromažďovanie, zabezpečovanie, spracovanie a sprístupnenie historických, kultúrnych, sakrálnych, architektonických pamiatok  ako aj vedecká,  vzdelávacia a kultúrna činnosť.

 

§1  Všeobecné ustanovenie

 1. V  Múzeu – Oravskom etnografickom parku  je zakázané:
 2. Osobám, ktoré sú viditeľne  pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok, vstup do objektov je zakázaný. Vstup do múzea nie je dovolený ani návštevníkom, ktorí narušujú poriadok, ohrozujú bezpečnosť zbierkových predmetov a nedodržiavajú pravidlá spoločenského správania.
 3. Pedagogický dozor, vedúci skupín zodpovedajú za škody spôsobené deťmi a inými osobami alebo zvieratami, ktoré zostávajú v ich starostlivosti.
 4. Pri návšteve postupujte podľa pokynov zamestnancov múzea.
 5. Areál Múzea –Oravského etnografického parku v Hornej Zubrici je monitorovaný.
 6. Z bezpečnostných dôvodov prístup na miesta, kde sa uskutočňujú stavebno-renovačné práce, prístup ku niektorým expozíciam a objektom môže byť čiastočne alebo úplne obmedzený predpismi riaditeľa múzea.
 7. Riaditeľ múzea alebo opravnená osoba zakaždým musí povoliť:
  • vstup vozidla do areálu skanzenu,
  • vykonávanie umeleckej a obchodnej činnosti (vrátane akvizície),
  • organizovanie  propagačných  akcií, happeningov a podobnych aktivít.
 8. Zdržovanie sa v areáli  skanzenu mimo návštevných hodín si vyžaduje súhlas riaditeľa múzea.
 9. Prehliadka Múzea – Oravského etnografického parku v Hornej Zubrici sa uskutočňuje v návštevných hodinách. Návštevník pred vstupom do expozície múzea je povinný zakúpiť si vo vstupenkovej pokladni vstupenky. Informácie o výške vstupného a zľave z ceny vstupenky nájdete na www.orawa.eu  a v pokladni. Voľný a zľavnený vstup patrí návštevníkom podľa predpisov  MKDiN. Vedúci 15-člennej zorganizowanej skupiny   má  povolený  vstup zdarma. Návštevník sa musí preukázať vstupenkou kedykoľvek na požiadanie zamestnanca múzea.
 10. Múzeum je zatvorené v nasledovné dni: Nový Rok (1.01), sviatok Zjavenia Pána (Traja králi) 6.01, Veľkonočná nedeľa a Veľkonočný pondelok, Božie Telo, Všetkých Svätých (1.11.), sviatok Nezávislosti PR (11.11), Vianoce (25-26.12).
 11. Návštevné hodiny sa menia v závislosti od sezóny. Podrobné informácie nájdete na orawa.eu a  pri pokladni.
 12. Múzeum je otvorené po celý rok.
  • fajčiť a manipulovať s otvoreným ohňom  okrem miest určených na tento účel,
  • vnášať do objektov zbrane, pyrotechniku a iné predmety, ktoré by mohli ohroziť objekt, zbierkové predmety  a návštevníkov,
  • dotýkať sa vystavených exponátov, zbierkových predmetov a  zariadenia v interiéri objektov,
  • poškodzovať objekty, trávnatú plochu  a znečisťovať areál múzea,
  • používať v expozícii a v objektoch  nápoje, zmrzlinu, sladkosti  a pod.
  • vchádzať do priestorov, ktoré nie sú určené pre verejnosť,
  • vstupovať do pestovateľských miest a záhradok, ktoré sa nachádzajú okolo usadlosti,
  • zbierať rastliny a ovocie z expozície a záhradok,
  • približovať sa ku zvieratkám, pohladkávať,  kŕmiť  a zastrašovať ich,
  • spúšťať zariadenie v objektoch  bez  povolenia zamestnanca a vedúceho expozície,
  • voľne sa  pohybovať  psom v  areáli  skanzenu ( výnimku tvoria  vodiace alebo asistenčné psy, ktoré pomáhajú zrakovo postihnutým),
  • pohybovať sa mechanickým vozidlám s výnimkou tých, ktoré majú riaditeľovo povolenie.

 

§2 Organizovanie cestovného ruchu

 1. V areáli  skanzenu,  pokiaľ to neznepokojuje návštevníkov, je povolenie:
 2. Počas pohybu po návštevnej trase je nevyhnutné dbať o zvýšenú pozornosť na schodoch, na mostíkoch, pred dvermi  a treba si aj všimnúť  vyčnievajúce detaily v pamiatkových objektoch, ktoré môžu spôsobiť poranenia.
 3. Múzeum si vyhradzuje právo skrátiť vyhliadkovú trasu,  obmedziť alebo zrušiť aktivitu pre tých návštevníkom, ktorí meškajú.
 4. Posledný vstup je možný  na hodinu pred zatvorením múzea.
 5. Prehliadka interiéru sa uskutočňuje výlučne so sprievodcom alebo vedúcim expozície.
 6. Vzhľadom k tomu, že vstupy do múzea sú skupinové s lektorom je často potrebná dlhšia čakacia doba okolo 20 minút na prehliadku múzea.
 7. Sprievodca/lektor sprevádza návštevníkov bez dodatočných poplatkov.
 8. Zakúpenie vstupenky umožňuje prehliadku skanzenu so sprievodcom alebo individuálne.
  • organizovať v prírode pikniky (záujemci si osobne prinesú produkty),
  • organizovať detské hry a zábavy.
 9. Zvieratá, ktoré vovádzate do skanzenu, musia mať vodítka, a psy dodatočne nasadený košik.
 10. V prípade priameho  ohrozenia  zdravia a života návštevníkov múzeum si vyhradzuje právo  prerušiť  realizáciu  poskytovaných služieb.
 11. Pre prípadnú správu o evakuácii alebo záchrannej akcii všetky osoby zdržiavajúce sa v areáli  múzea sú povinné  najbližším  núdzovým východom okamžite opustiť objekt a dodržiavať pokyny pracovníkov  a opravnených osôb.

 

§3 Zhotovovanie zvukových a audiovizuálnych nahrávok

 1. V cene vstupenky je zhotovovanie fotografii pre amaterské účely.
 2. Amaterské zhotovovanie zvukových a audiovizuálnych nahrávok  so súhlasom nahrávaných osôb  je možné po zakúpení vstupného  podľa  aktuálneho cenníka.
 3. Počas zhotovovania zvukových a audiovizuálnych nahrávok sa nesmú robiť akékoľvek zmeny v rámci múzejnej expozície bez predchádzajúceho včasného prekonzultovania tejto záležitosti s  opravneným  pracovníkom múzea,
 4. Fotografovanie a filmovanie objektov a múzejnej expozície nesmie znepokojovať návštevníkov a sťažovať prehliadku.
 5. Fotografovanie a filmovanie z dronu  a z iných lietacích prístrojov si vyžaduje riaditeľov súhlas  a predloženie  dokladov, pokiaľ sú požadované, potvrdzujúcich opravnenie kameramana vykonávať takúto činnosť.
 6. Fotografovanie a zhotovovanie audiovizuálnych nahrávok v areáli skanzenu pre komerčné účely a s dodatočným príslušenstvom: prístroje, štylizované predmety a podobne si vyžaduje  osobný  riaditeľov súhlas. Túto aktivitu treba vopred nahlásiť pre určenie podmienok a ceny. Registrovanie sa môže uskutočňovať v prítomnosti opravneného pracovníka múzea, ktorý  v odôvodnených prípadoch môže prerušiť túto činnosť. Zhotovené fotografie  môžu byť použité iba pre účely stanovené zmluvou, ďalšie kopírovanie a distribuovanie  bez povolenia múzea nie je možné.
 7. Svadobné fotografie si môžete urobiť v prírode  a v interiéri vybraných objektov  po zakúpení vstupného  podľa aktuálneho cenníka.

 

§4 Záverečné ustanovenia

 1. Pri neuposlúchnutí pokynov alebo príkazov vydaných v záujme bezpečnosti, bude skupina alebo návštevník vykázaný z objektu bez náhrady vstupného.
 2. Múzeum nenesie žiadnu zodpovednosť za poranenia a úrazy, ktoré si návštevník spôsobí vlastnou neopatrnosťou alebo nedodržaním tohto Návštevníckeho poriadku.
 3. Múzeum nenesie zodpovednosť za predmety ponechané návštevníkmi v objektoch a v areáli.
 4. Kúpou vstupenky, vstupom do expozície a účasťou v aktivitách, ktoré ponúka múzeum, každý návštevník jednoznačne akceptuje tento poriadok a jeho ustanovenia sa pre neho stávajú záväznými.
 5. Návštevnícky poriadok je k nahliadnutiu na webovej stránke múzea: orawa.eu a vo vstupenkovej pokladni.
 6. Priania, pochvaly, pripomienky a sťažnosti môžu návštevníci predložiť vo vstupenkovej pokladni alebo u vedúceho pracovníka múzea.
 7. O záležitostiach, ktoré nie sú zahrnuté týmto poriadkom, rozhoduje riaditeľ skanzenu.