18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

REGULAMIN ZWIEDZANIA - COVID19

Regulamin zwiedzania

Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej

w czasie obowiązywania stanu epidemii COVID-19

wprowadzony zarządzeniem Dyrektor Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej nr 9/2020 z dniem 13.05.2020 r. wraz ze zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem nr 17/2020 z 7 listopada 2020 r. [link do zarządzenia w PDF]


§1 Postanowienia ogólne

 1. Zwiedzanie Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej (dalej Muzeum) odbywa się w godzinach otwarcia MOPE, po opłaceniu w kasie biletu wstępu. Informacja 
  o cenach i rodzajach biletów oraz osobach uprawnionych do wstępu bezpłatnego znajduje się na stronie www. orawa.eu oraz w kasie. Bilety bezpłatne i ulgowe przysługują osobom według aktualnie obowiązującego rozporządzenia Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wstęp na teren Muzeum jest możliwy po dokonaniu rezerwacji na stronie www.orawa.eu lub telefonicznej z uwagi na fakt, iż na terenie Muzeum może przebywać jednocześnie ograniczona ilość osób. Rezerwacji należy dokonać na co najmniej dwa dni przed dniem przybycia na teren Muzeum. W przypadku małej liczby zwiedzających Muzeum, pracownicy instytucji mogą wpuścić na teren skansenu osoby, które nie dokonały rezerwacji z pośrednictwem strony www.orawa.eu lub telefonicznej. Dowodem przyjęcia przez Muzeum rezerwacji jest potwierdzenie wysłane e-mailem przez pracownika Muzeum wydrukowane lub zapisane na telefonie komórkowym. Potwierdzenie przyjęcia rezerwacji należy okazać w kasie przy zakupie biletu wstępu na teren Muzeum.

 2. Muzeum jest czynne dla zwiedzających:

 1. od środy do niedzieli od 9.00 do 15.00,

 2. Muzeum jest zamknięte dla zwiedzających w: Nowy Rok (1.01), Święto Trzech Króli (6.01), Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny, Boże Ciało, 15.08, Wszystkich Świętych (1.11), Święto Niepodległości (11.11), Boże Narodzenie (25-26.12).

 1. Na terenie Muzeum może przebywać jednocześnie więcej niż 150 osób.

 2. Zwiedzający mogą przebywać na terenie Muzeum nie dłużej niż 2 godziny.

 3. Ostatnie wejście do Muzeum możliwe jest na 1 godzinę przed zamknięciem.

 4. Na terenie Muzeum obowiązuje forma zwiedzania indywidualnego. Ze względów epidemiologicznych nie ma możliwości zwiedzania z przewodnikiem.

 5. Przy wejściu na teren Muzeum obowiązuje dezynfekcja rąk. Środki do dezynfekcji zapewnia Muzeum.

 6. Odwiedzających Muzeum obowiązuje bezwzględny nakaz zakrywania ust i nosa, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy albo kasku ochronnego. Obowiązek ten nie dotyczy dzieci do ukończenia 4 roku życia oraz osób, które nie mogą zakrywać ust lub nosa
  z powodu stanu zdrowia, całościowych zaburzeń rozwoju, zaburzeń psychicznych, niepełnosprawności intelektualnej w stopniu umiarkowanym, znacznym albo głębokim, lub osoby mającej trudności w samodzielnym zakryciu lub odkryciu ust lub nosa.

 7. Podczas poruszania się po terenie Muzeum należy zachować odległość nie mniejszą niż 2 m od siebie chyba że zachowanie tej odległości nie jest możliwe ze względu na opiekę nad: dzieckiem do ukończenia 13 roku życia lub osobą z orzeczeniem o niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, osobą z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub osobą, która ze względu na stan zdrowia nie może poruszać się samodzielnie. Obowiązek zachowania odległości nie dotyczy również osób wspólnie zamieszkujących lub gospodarujących.

 8. Zwiedzanie obejmuje jedynie zbiory, które znajdują się na wolnym powietrzu. Wnętrza obiektów są zamknięte dla zwiedzających.

 9. Bilety wstępu należy nabywać w kasie. Wskazane jest również nabycie folderu lub zainstalowanie aplikacji mobilnych dostępnych na terenie Muzeum, które są pomocne podczas zwiedzania indywidualnego. Przy dokonywaniu zakupu biletów, folderów oraz pamiątek lub wydawnictw w sklepiku muzealnym odwiedzający zobowiązani są nosić rękawiczki jednorazowe oraz zakrywać usta i nos przy pomocy odzieży lub jej części, masek, maseczek lub przyłbic, a między kupującymi musi być zachowana odległość co najmniej 2 m.

 10. Odwiedzający Muzeum podczas zwiedzania zobowiązani są do noszenia rękawiczek jednorazowych z uwagi na dobro eksponatów i przyrody, która stanowi integralną część ekspozycji skansenowskiej. Rękawiczki jednorazowe, które zapewnia Muzeum można pobrać
  z dystrybutora znajdującego się przy kasie.

 11. Plac zabaw jest zamknięty dla zwiedzających.

 12. Ze względu na stan epidemii Muzeum nie organizuje zajęć edukacyjnych.

 13. Obiekty muzealne (zabytkowe budynki, eksponaty ruchome, obiekty małej architektury, tradycyjne grodzenia), ścieżki, drogi, mostki, kładki, poręcze, klamki, drzwi, progi nie są dezynfekowane. Przy wychodzeniu z Muzeum zaleca się dezynfekcję rąk.

 14. Odwiedzających obowiązuje zakaz dotykania ścian, drzwi, okien obiektów muzealnych z uwagi na fakt, iż nie są i nie powinny być dezynfekowane. W związku z powyższym zaleca się utrzymywanie dystansu co najmniej 1 m od oglądanego obiektu (zewnętrze) lub co najmniej 50 cm w przypadku eksponatów ruchomych znajdujących się we wnętrzach dopuszczonych do zwiedzania.

 15. Obowiązuje zakaz przyprowadzania zwierząt na teren parku muzealnego, za wyjątkiem psów – asystentów osób niepełnosprawnych.

 16. Ruch odwiedzających odbywa się wyznaczonymi ścieżkami.

 17. Odpady należy wrzucić do koszy znajdujących się w oznaczonych miejscach.

 18. Sanitariaty na terenie Muzeum są zamykane. Klucze do ogólnodostępnych na terenie Muzeum ubikacji znajdują się w kasie i o konieczności skorzystania z tych pomieszczeń należy powiadomić kasjera. WC jest otwierane i zamykane przez pracownika Muzeum. W czasie sprzątania i odkażania toalet środkami do dezynfekcji zwiedzający nie mogą korzystać z tych pomieszczeń.

 19. Podczas zwiedzania należy stosować się do zaleceń dozorców i innych pracowników Muzeum.

 20. Ze względów bezpieczeństwa prowadzonych prac budowlano-konserwatorskich lub w innych szczególnych sytuacjach, dostęp do określonych miejsc, wystaw i budynków na terenie Muzeum może zostać ograniczony lub całkowicie wyłączony zarządzeniem Dyrektora Muzeum.

 21. Teren Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej jest monitorowany. Każdy zwiedzający kupując bilet automatycznie akceptuje regulamin MOPE, w tym monitorowanie uczestników. Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych, w tym monitorowania osób i mienia dostępne są u inspektora ochrony danych: e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. , tel. kom.: 609 651 709 

 22. Zabrania się wstępu na teren Muzeum osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem środków odurzających oraz przebywania na terenie Muzeum osób zachowujących się
  w sposób, który zagraża bezpieczeństwu zbiorów lub jest niezgodny z przyjętymi normami kultury i zachowania w miejscach publicznych. W przypadku wystąpienia ww. zachowań personel Muzeum uprawniony jest do upomnienia osoby naruszającej opisane zasady, nakazania takiej osobie opuszczenia terenu Muzeum, a także zwrócenia się o interwencję do właściwych służb porządkowych.

 23. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci i inne osoby lub zwierzęta pozostające pod ich opieką.

 24. W Muzeum obowiązuje:

 1. zakaz palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia, za wyjątkiem miejsc wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych,

 2. zakaz wnoszenia na teren broni palnej, pneumatycznej i innych przedmiotów zagrażających bezpieczeństwu innych osób,

 3. zakaz dotykania eksponatów i elementów ekspozycji oraz wystroju wnętrz,

 4. zakaz niszczenia obiektów, niszczenia zieleni, zaśmiecania terenu,

 5. zakaz wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych do zwiedzania,

 6. zakaz wchodzenia na teren upraw i ogródków przyzagrodowych na terenie skansenu,

 7. zakaz zrywania roślin i owoców z ekspozycji i upraw,

 8. zakaz podchodzenia do zwierząt, dotykania ich, karmienia i straszenia,

 9. zakaz wprowadzania psów i innych zwierząt domowych, poza psami –asystentami osób z niepełnosprawnościami,

 10. zakaz uruchamiania znajdujących się w zagrodach i obiektach urządzeń,

 11. zakaz poruszania się pojazdami mechanicznymi, za wyjątkiem uzasadnionych przypadków za zgodą dyrekcji.

§2 Organizacja ruchu turystycznego

 1. Muzeum można zwiedzać po: opłaceniu biletu wstępu.

 2. Zgłoszenie zwiedzania ze względów organizacyjnych powinno nastąpić na co najmniej dwa dni przed terminem planowanej wizyty w Muzeum.

 3. Przewodnik/pracownik merytoryczny Muzeum nie oprowadza zwiedzających. Może jedynie udzielić na temat obiektów krótkiej informacji. Wszystkie informacje o skansenie zawarte są w muzealnym folderze, który można nabyć w kasie Muzeum.
 4. W przypadku spóźnienia osób, które dokonały rezerwacji zwiedzania drogą mailową lub telefoniczną, Muzeum zastrzega sobie możliwość skrócenia trasy zwiedzania lub jej anulowania.

 5. Podczas zwiedzania należy zwracać uwagę na wysokie progi i niskie odrzwia, strome schody i wystające elementy w obiektach zabytkowych mogące spowodować urazy ciała. Ze względu na charakter i położenie skansenu należy zachować szczególną ostrożność na zejściach, podejściach, schodach i kładkach.

 6. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających lub bezpieczeństwa muzeum zastrzega sobie prawo do przerwania usługi zwiedzania.

 7. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji lub akcji ratowniczej, wszystkie osoby przebywające na terenie Muzeum zobowiązane są do bezzwłocznego opuszczenia obiektu najbliższym wyjściem ewakuacyjnym i bezwzględnego podporządkowania się poleceniom pracowników.

§3 Filmowanie i fotografowanie

 1. W cenie biletu możliwe jest fotografowanie do celów prywatnych.

 2. Filmowanie do celów prywatnych jest możliwe pod warunkiem wcześniejszego uiszczenia opłaty w kasie wg aktualnego cennika i za zgodą osób filmowanych.

 3. Podczas wykonywania zdjęć i filmowania zabrania się dokonywania zmian w obrębie ekspozycji muzealnej bez wcześniejszej konsultacji z wyznaczonymi pracownikami Muzeum.

 4. Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów oraz ekspozycji muzealnych nie może utrudniać zwiedzania innym osobom.

 5. Wykonywania zdjęć i filmowania za pomocą dronów lub innych urządzeń latających wymaga stosownej zgody dyrekcji Muzeum oraz okazania stosownych dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień operatora wydanych przez właściwe organy, o ile są wymagane.

 6. Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów oraz ekspozycji muzealnych dla potrzeb komercyjnych wymaga indywidualnego uzgodnienia z Dyrekcją Muzeum.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na skutek nie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz wymogów należytego zachowania, określonych w niniejszym regulaminie.

 2. Za rzeczy pozostawione na terenie Muzeum podczas zwiedzania Muzeum nie ponosi odpowiedzialności.

 3. Zakupienie biletu wstępu do Muzeum jest jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

 4. Regulamin jest dostępny na stronie Muzeum: www.orawa.eu oraz w kasie Muzeum.

 5. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Muzeum można zgłaszać w kasie lub dyrekcji Muzeum.

 6. Wszelkie kwestie sporne związane ze stosowaniem niniejszego Regulaminu rozstrzyga Dyrektor Muzeum.