18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

REGULAMIN ZWIEDZANIA

REGULAMIN ZWIEDZANIA

Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej

wprowadzony zarządzeniem Dyrektora Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego

w Zubrzycy Górnej nr 1/2018 z dniem 31.01.2018 r.


Muzeum ­– Orawski Park Etnograficzny jest Instytucją Kultury Województwa Małopolskiego, wpisaną do Państwowego Rejestru Muzeów prowadzonego przez Ministra Kultury i dziedzictwa Narodowego pod numerem PRM/106/2011.

Celem muzeum jest gromadzenie, przechowywanie, konserwowanie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów z dziedziny historii, etnografii, sztuki ludowej, architektury i budownictwa ludowego, a także działalność naukowa, edukacyjna i kulturalna.

§1 Postanowienia ogólne

 1. Muzeum jest czynne przez cały rok.

 2. Godziny otwarcia muzeum dla zwiedzających zmieniają się w zależności od pory roku. Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.orawa.eu oraz w kasie.

 3. Muzeum jest zamknięte dla zwiedzających w: Nowy Rok (1.01), Święto Trzech Króli (6.01), Wielkanoc i Poniedziałek Wielkanocny, Boże Ciało, Wszystkich Świętych (1.11), Święto Niepodległości (11.11), Boże Narodzenie (25-26.12).

 4. Zwiedzanie Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej odbywa się w godzinach otwarcia Parku, po opłaceniu w kasie biletu wstępu. Informacja o cenach i rodzajach biletów oraz osobach uprawnionych do wstępu bezpłatnego znajduje się na stronie www. orawa.eu oraz w kasie. Bilety bezpłatne i ulgowe przysługują osobom według rozporządzenia MKDiN. W wypadku grup zorganizowanych bezpłatny bilet przysługuje 1 opiekunowi na 15 osób. Bilet należy zachować do kontroli.

 5. Przebywanie na terenie muzeum poza godzinami otwarcia wymaga zgody dyrekcji muzeum.

 6. Każdorazowej zgody dyrekcji muzeum lub upoważnionej osoby wymaga:

 • wjazd pojazdów na teren muzeum,
 • prowadzenie działalności artystycznej i gospodarczej (w tym akwizycji),
 • organizowanie akcji reklamowych, happeningów i tym podobnych wydarzeń.
 1. Ze względów bezpieczeństwa, prowadzonych prac budowlano-konserwatorskich lub w innych szczególnych sytuacjach, dostęp do miejsc, wystaw i budynków na terenie Muzeum może zostać zarządzeniem Dyrekcji ograniczony lub całkowicie wyłączony.

 2. Teren Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej jest monitorowany.

 3. Podczas zwiedzania należy stosować się do zaleceń pracowników muzeum.

 4. Opiekunowie ponoszą odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez dzieci i inne osoby lub zwierzęta pozostające pod ich opieką.

 5. Zabrania się wstępu na teren Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej osobom nietrzeźwym lub pozostającym pod wpływem środków odurzających oraz zachowującym się w sposób, który zagraża bezpieczeństwa zbiorów lub jest niezgodny z przyjętymi normami kultury i zachowania w miejscach publicznych.

 6. W Muzeum ­– Orawskim Parku Etnograficznym obowiązuje:

 • zakaz palenia tytoniu oraz używania otwartego ognia, za wyjątkiem miejsc wyznaczonych i odpowiednio oznakowanych,
 • zakaz wnoszenia na teren broni palnej, pneumatycznej i ostrych przedmiotów,
 • zakaz dotykania eksponatów i elementów ekspozycji oraz wystroju wnętrz,
 • zakaz niszczenia obiektów, niszczenia zieleni, zaśmiecania terenu,
 • zakaz spożywania we wnętrzach muzealnych lodów, słodyczy, napojów, owoców, kanapek itp.,
 • zakaz wchodzenia do pomieszczeń nie przeznaczonych do zwiedzania,
 • zakaz wchodzenia na teren upraw i ogródków przyzagrodowych na terenie skansenu,
 • zakaz zrywania roślin i owoców z ekspozycji i upraw,
 • zakaz podchodzenia do zwierząt, dotykania ich, karmienia i straszenia,
 • zakaz uruchamiania znajdujących się w zagrodach i obiektach urządzeń bez pozwolenia przewodnika lub opiekuna ekspozycji,
 • zakaz wprowadzania zwierząt na teren skansenu (nie dotyczy psa przewodnika osoby z niepełnosprawnością wzroku) bez zgody pracownika,
 • zakaz poruszania się pojazdami mechanicznymi, za wyjątkiem uzasadnionych przypadków za zgodą dyrekcji.

§2 Organizacja ruchu turystycznego

 1. Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej można zwiedzać po opłaceniu biletu wstępu indywidualnie lub w grupach zorganizowanych, z przewodnikiem bądź samodzielnie.

 2. Przewodnik oprowadza bez dodatkowych opłat.

 3. Osoby indywidualne są  łączone do grup bądź czekają na zebranie się nowej grupy (ok. 20 min).

 4. Zwiedzanie wnętrz jest możliwe tylko z przewodnikiem lub opiekunem ekspozycji.

 5. Ostatnie wejście do muzeum możliwe jest na godzinę przed zamknięciem.

 1. W przypadku spóźnienia grupy muzeum zastrzega sobie możliwość skrócenia trasy zwiedzania, skrócenia zajęć lub ich anulowania.

 2. Podczas zwiedzania należy zwracać uwagę na wysokie progi i niskie odrzwia, strome schody i wystające elementy w obiektach zabytkowych mogące spowodować urazy ciała. Ze względu na charakter i położenie skansenu należy zachować szczególną ostrożność na zejściach, podejściach, schodach i kładkach.

 3. Na terenie muzeum zezwala się, o ile nie zakłóca to spokoju zwiedzających na:

 • korzystanie z terenów zielonych (trawników) z przeznaczeniem na wypoczynek piknikowy z własną konsumpcją,
 • gry i zabawy dla dzieci na terenach zielonych.
 1. Zwierzęta wprowadzane na teren Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej powinny być prowadzone na smyczy, a w przypadku psów dodatkowo w kagańcu.

 2. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia zwiedzających lub muzeum zastrzega sobie prawo do przerwania realizacji świadczonych usług.

 3. W przypadku ogłoszenia komunikatu o ewakuacji lub akcji ratowniczej, wszystkie osoby przebywające na terenie Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej zobowiązane są do bezzwłocznego opuszczenia obiektu najbliższym wyjściem ewakuacyjnym i bezwzględnego podporządkowania się poleceniom pracowników muzeum oraz odpowiednich służb.

§3 Filmowanie i fotografowanie

 1. W cenie biletu możliwe jest fotografowanie do celów amatorskich.

 2. Filmowanie do celów amatorskich jest możliwe pod warunkiem wcześniejszego uiszczenia opłaty w kasie wg aktualnego cennika i za ew. zgodą osób filmowanych.

 3. Podczas wykonywania zdjęć i filmowania zabrania się dokonywania zmian w obrębie ekspozycji muzealnej bez wcześniejszej konsultacji z wyznaczonymi pracownikami muzeum.

 4. Wykonywanie zdjęć i filmowanie obiektów oraz ekspozycji muzealnych nie może utrudniać zwiedzania innym osobom.

 5. Wykonywania zdjęć i filmowania za pomocą dronów lub innych urządzeń latających wymaga stosownej zgody dyrekcji oraz okazania stosownych dokumentów potwierdzających posiadanie uprawnień operatora wydanych przez właściwe organy, o ile są wymagane.

 6. Wykonywanie na terenie muzeum zdjęć i sesji filmowych z przeznaczeniem na cele komercyjne oraz wykonywanie zdjęć i filmów realizowanych z dodatkowymi akcesoriami takimi jak stroje, przedmioty stylizowane itp. wymaga osobnej zgody dyrekcji muzeum. Chęć podjęcia takich działań winna być wcześniej zgłoszona, określone zostaną m.in. warunki wykonywania takich zdjęć i filmów oraz wysokość odpłatności za taką możliwość. Rejestracja może odbywać się w obecności upoważnionego pracownika muzeum, który może przerwać sesję, w uzasadnionych przypadkach. Wykonane zdjęcia mogą być przeznaczone wyłącznie do użytku objętego umową, dalsze ich kopiowanie i rozpowszechnianie jest niedozwolone bez zgody muzeum.

 7. Wykonywanie ślubnych sesji fotograficznych w plenerze oraz wybranych wnętrzach jest możliwe po uiszczeniu w kasie opłaty wg aktualnego cennika.

§4 Postanowienia końcowe

 1. Muzeum zastrzega sobie prawo do nieprzyjęcia lub wyproszenia grupy zorganizowanej lub osób indywidualnych nieprzestrzegających postanowień Regulaminu. W takim przypadku nie przysługuje zwrot uiszczonych opłat.

 2. Muzeum nie ponosi odpowiedzialności za wypadki powstałe na skutek nie przestrzegania przepisów bezpieczeństwa oraz wymogów należytego zachowania, określonych w niniejszym regulaminie.

 3. Za rzeczy pozostawione na terenie skansenu muzeum nie ponosi odpowiedzialności.

 4. Zakupienie biletu wstępu do Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej lub uczestnictwo w działaniach programowych oferowanych przez muzeum są jednoznaczne z zaakceptowaniem niniejszego regulaminu.

 5. Regulamin jest dostępny na stronie muzeum: www.orawa.eu oraz w kasie muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej.

 6. Uwagi, skargi i wnioski odnośnie działalności Muzeum – Orawskiego Parku Etnograficznego w Zubrzycy Górnej można zgłaszać w kasie lub dyrekcji muzeum.

 7. Wszelkie kwestie niewymienione w niniejszym Regulaminie rozstrzyga dyrektor muzeum.