18 28 527 09

biuro@orawa.eu

Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Przy wiejskiej drodze - w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych

 

interreg

Informujemy, że Muzeum ­– Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej realizuje projekt pod nazwą „Przy wiejskiej drodze – w rytmie pracy dawnych zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Program współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020, oś priorytetowa 1. Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza.

Strona www projektu: przywiejskiejdrodze.eu

 

Partnerzy:

Projekt realizowany jest wspólnie przez 5 instytucji partnerskich:

Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej (partner wiodący)

Múzeum oravskej dediny w Zubercu

Slovenské národné múzeum w Martine - Múzeum slovenskej dediny

Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava w Dolnym Kubinie

Muzeum Okręgowe w Nowym Sączu

Opis projektu:

Orawa i Ziemia Sądecka to regiony znajdujące się na pograniczu polsko-słowackim, które łączy obecność zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych w środowisku wiejskim. Obok budownictwa mieszkalnego i zabudowań gospodarczych istniały w nich m.in. kuźnie, olejarnie, tartaki. farbiarnie, magle czy folusze. Trudne warunki klimatyczne, duże odległości i niełatwy dostęp do miast, izolacja wiejskich osad od świata zewnętrznego w okresie zimy i wczesnej wiosny wymuszały na mieszkańcach wsi zapewnienie obrębie własnej wspólnoty produktów żywnościowych oraz przedmiotów codziennego użytku i narzędzi. Stąd tak ważna rola zakładów przemysłowych i pracowni rzemieślniczych w środowisku wiejskim.

Obecnie większość budynków wraz z wyposażeniem bezpowrotnie zniszczała, a ochrona dawnych przemysłów i rzemiosł polega niejednokrotnie na całkowitej rekonstrukcji obiektów i urządzeń w oparciu o zachowane fotografie, dokumenty archiwalne i inwentaryzacje lub translokację, konserwację i odbudowę na terenie skansenów znajdujących się w terenie, mocno zniszczonych budynków.

Taki stan rzeczy wpływa pośrednio na mieszkańców pogranicza, którzy dziś coraz słabiej pamiętają o swoim dziedzictwie, zatracając tożsamość kulturową. Koniecznym jest więc odtworzenie charakteru i wyglądu dawnych zakładów oraz ożywienie tych miejsc, poprzez organizację wydarzeń dzięki którym mieszkańcy regionu i turyści będą mieli możliwość poznawania tradycji. Odpowiedzią na tą potrzebę zarówno po stronie polskiej i słowackiej jest właśnie opisywany projekt. Działania w nim zawarte pozwolą lepiej poznać i zadbać o wspólne dziedzictwo pogranicza.

Dzięki udziale w projekcie Muzeum wzbogaci istniejącą w skansenie ekspozycję przemysłów i rzemiosł wiejskich na Górnej Orawie o trzy obiekty: farbiarnię, maglownię oraz zabytkową zagrodę jednobudynkową z pracowniami: gonciarską i stolarską. Tak rozbudowana ekspozycja umożliwi opracowanie nowych ścieżek  edukacyjnych związanych m.in. z farbowaniem i drukowaniem płócien, czy obróbką drewna. Będzie doskonałym zapleczem do prowadzenia warsztatów i szkoleń z zakresu rzemiosła, a także organizacji tematycznych imprez etnograficznych. Projekt pozwoli również na utrwalenie (m.in. w formie nagrań, publikacji, dokumentacji naukowej, archiwalnej i fotograficznej) unikalnych tradycyjnych procesów technologicznych. To wszystko przyczyni się do ochrony, zachowania i udostępniania oraz promocji i popularyzacji dziedzictwa kulturowego Górnej Orawy, wzrostu zainteresowania edukacją regionalną i historyczną, a w efekcie zwiększenia liczby uczestników min. ścieżek edukacyjnych.

Cel projektu:

Celem projektu jest ochrona dziedzictwa materialnego i niematerialnego pogranicza polsko-słowackiego poprzez odbudowę, remonty obiektów przemysłowych, rzemieślniczych z wyposażeniem oraz upowszechnienie wiedzy na ich temat poprzez wyznaczenie transgranicznego szlaku przemysłów i rzemiosł wiejskich, jako nowego produktu turystycznego pogranicza. Ponadto celem projektu jest uatrakcyjnienie i wzbogacenie oferty muzeów poprzez uruchomienie nowych wystaw stałych, czasowych i warsztatów.

Okres realizacji:

Od 1.01.2017 do 30.10.2018

Wartość projektu:

Całkowita wartość projektu to 1 682 206,49 €, z czego całkowita wartość zadania realizowanego przez Muzeum – Orawski Park Etnograficzny w Zubrzycy Górnej to 469 332,27 €

Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 85% kosztów kwalifikowanych.